SắcMàu.Mobi

{% set is_login = smm_twig_user('id') %} {% if is_login != '' %} {# ADMIN'S AREA #} {% if smm_twig_user('rights') >= '7' or smm_twig_user('lv') >= '126' %}
Bảng quản trị » Cài đặt hệ thống
{% else %} {{smm_redirect('/')}} {% endif %} {# if is_login #} {% endif %} {# if không bị giam #}